ფონდის სტრატეგიული ამოცანები

  • წინასწარი კვლევითი სამუშაოების ჩატარება
  • პროექტების წინასწარი ტექნიკურ -ეკონომიკური შეფასება
  • პროექტის გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასება
  • ინვესტორების მოძიება და დაინტერესება არსებული პროექტებით